Assemblea Lailac

Organo di Amministrazione

 • Hiromi Sasaki (Presidente)
 • Yoko Nakamoto (Vice Presidente)
 • Hiroe Mashima
 • Erii Nakajima (Segretario)
 • Mieko Hosoda 
 • Noriko Miyatake
 • Kyoko Wakamatsu
 • Yoko Uchiyama

Organo di Controllo:

 • Hisako Tsujimoto
 • Marialuisa Raggi
 • Serena D’Amico

Statuto Lailac