Assemblea Lailac

Presidente del Consiglio Direttivo:

Consiglio Direttivo:

  • Hiromi Sasaki
  • Yoko Nakamoto (Vice Presidente)
  • Erii Nakajima (Segretario)
  • Mieko Hosoda 
  • Noriko Miyatake
  • Hisako Tsujimoto
  • Kyoko Wakamatsu

Organo di Controllo:

  • Marialuisa Raggi
  • Serena D’Amico

Statuto Lailac